International woman’s day

March 05, 2019

Hello, I’m Sammy! Do You know ? It is the International Women’s Day on 8/March. In Vietnam, boys get flowers for women and lead the woman to go dinner and shopping (exclusively for women). How is your country ? please tell me your about countries. would you like to makes beautiful at grow Tokyo, before woman’s day? Các bạn biết không ?gần đến ngày 8/3 rồi,đây là ngày quốc tế phụ nữ,ở việtnam chúng tôi cứ vào ngày này mỗi năm là được các chàng trai tăng hoa cho phụ nữ và dẫn người phụ nữ mình yêu thương đi mua sắm( ngày dành riêng cho phụ nữ)còn bên nước bạn như thế nào,hãy kể cho chúng tôi biết đất nước của bạn nào By the way, we’ll open new branch on 16th/March.  And then I’m going to work there. I hope so many customers coming new shop.  of course I also do my best there. This is new branch’s address  Thank you! Tel  02862910442  / 0931542264 E-mail grow.hcmc@gmail.com Facebook Grow HCMC Instagram growtokyo.hcmc Assistant Sammy