Đặt WEB

Chúng tôi xin thông báo đến bạn:
Chúng tôi sẽ thay đổi giá một số dịch vụ từ [ngày 1 tháng 12]
Lý do để cung cấp các dịch vụ tốt hơn.
※Giá cắt tóc của Manajer KOJI sẽ là:
・Cắt nữ: 800.000vnd
・Cắt nam: 700.000vnd
・Trẻ em: 500.000vnd
※Các dịch vụ khác sẽ thay đổi giá như sau:
・Màu nhuộm từ 900.000vnd
・Uốn từ 1.200.000vnd
・Uốn kỹ thuật số từ 1.600.000vnd
・Duỗi thẳng từ 1.700.000vnd
・Phục hồi từ 400.000vnd
Cảm ơn bạn đã hiểu cho chúng tôi.

Book an appointment

What do you need?