Đặt WEB

Kính thưa khách hàng.

Do lỗi hệ thống, việc đặt chỗ có thể đã kín chỗ. Trong trường hợp đó, bạn có thể đặt chỗ qua điện thoại. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.

お客様へ。

システムエラーにより、予約が埋まっている場合があります。その際は電話で予約ができることもあります。お問い合わせお願いします。

Book an appointment

what do you want? (Bạn muốn làm gì?)